Che atri vinars intat chi tornevi di vore i pensevi "mi fai dà l'indiris e un weekend i vai a ciatalu in bici.... cun duti che voltis ca mi veve invidat ... scomet che se si recuarde di me un taj di neri (no bon come chel di spese!!) a mi lu ufris ...  e fasin un par di cjacaradis in furlan fransesat ;) vidut chi in vut une certe someanse di pasat". 

Nuje di fa pluj!

Aurevoir monsieur ....ma mior dì mandi Bruno Fantin

ps: ades il radiu al vanse

 

 

 luca